HOME > Publications
 • 1.Shikang Jiang, Hanlin Wang, Ting Wang, Limin Zhou*, Hui Xia*, Hua‐Kun Liu, Shi‐Xue Dou, Mingzhe Chen*, "Electrochemical activity of 3d transition metal ions in polyanionic compounds for sodium‐ion batteries", Battery Energy (2024) https://doi.org/10.1002/bte2.20230071

  PDF Download

 • 2.Yingying Chen, Bo Ouyang, Xianbiao Li, Wei Liu, Bowen Yang, Peixiang Ning, Qiuying Xia, Feng Zan, Erjun Kan, Jing Xu*, Hui Xia*, "Gradient Nitrogen Doping in the Garnet Electrolyte for Highly Efficient Solid-State-Electrolyte/Li Interface by N2 Plasma", ACS Applied Materials & Interfaces, 15 (2023) 44962-44973

  PDF Download

 • 3.Qiuying Xia, Yu Cai, Wei Liu, Jinshi Wang, Chuanzhi Wu, Feng Zan, Jing Xu, Hui Xia*, "Direct Recycling of All-Solid-State Thin Film Lithium Batteries with Lithium Anode Failure", ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA, 39 (2023) 2212051

  PDF Download

 • 4.Qiuying Xia, Jinshi Wang, Yu Cai, Wei Liu, Chuanzhi Wu, Yifei Guo, Feng Zan, Jing Xu, Hui Xia*, "High-performance all-solid-state thin-film lithium microbatteries based on wet-chemistry-prepared 3D CuO electrodes", Journal of Solid State Electrochemistry, 27 (2023) 3375-3382

  PDF Download

 • 5.Mingzhe Chen*, Limin Zhou, Tong Wang, Hui Xia*, Hua‐Kun Liu, Shi‐Xue Dou, Shulei Chou*, "Nitrogen as an anionic center/dopant for next‐generation high‐performance lithium/sodium‐ion battery electrodes: key scientific issues, challenges and perspectives", Advanced Functional Materials 33 (2023) 2214786

  PDF Download

 • 6.Shuo Sun, Zhen Han, Wei Liu, Qiuying Xia, Liang Xue, Xincheng Lei, Teng Zhai*, Dong Su*, Hui Xia*, "Lattice pinning in MoO3 via coherent interface with stabilized Li+ intercalation", Nature Communications 14 (2023) 6662

  PDF Download

 • 7.Mei Yang*, Xiaoqing Chang, Liuqi Wang, Xingyu Wang, Mengyan Gu, Hao Huang, Lingyu Tang, Yiren Zhong, Hui Xia*, " Interface Modulation of Metal Sulfide Anodes for Long-Cycle-Life Sodium-Ion Batteries", Advanced Materials 35 (2023)  2208705

  PDF Download

 • 8.Qiuying Xia+, Feng Zan+, Qianyu Zhang*, Wei Liu, Qichanghao Li, Yan He, Jingyi Hua, Jiahao Liu, Jing Xu*, Jinshi Wang, Chuanzhi Wu, Hui Xia*, "All‐Solid‐State Thin Film Lithium/Lithium‐Ion Microbatteries for Powering the Internet of Things", Advanced Materials 35 (2023) 2200538.

  PDF Download

 • 9.Alexander N Ulyanov*, Konstantin I Maslakov, Serguei V Savilov, Hui Xia, Sergey M Aldoshin, "Electronic structure of oxidized nitrogen-doped graphene nanoflakes. Temperature dependence of paramagnetic response, aging and thermocycling", Materials Science and Engineering: B 287 (2023) 116119.

  PDF Download

 • 10.Fiaz Hussain, Pengcheng Yu, Jinlong Zhu, Hui Xia*, Yusheng Zhao*, Wei Xia*, "Theoretical Prediction of Spinel Na2InxSc0.666−xCl4 and Rock-Salt Na3In1−xScxCl6 Superionic Conductors for All-Solid-State Sodium-Ion Batteries", Advanced Theorty Simulations 6 (2023) 2200569.

  PDF Download

 • 11.Li-Ming Wan, Qiu-Ying Xia, Jiang-Hua Wu, Jing Liu, Zheng-Yi Shi, Si Lan, Teng Zhai*, Serguei V Savilov, Sergey M Aldoshin, Hui Xia*,"Stabilizing charge storage of Fe2O3-based electrode via phosphate ion functionalization for long cycling life", Rare Metals 42 (2023) 39-46

  PDF Download

 • 12.He Zhu, Zhenpeng Yao, Hekang Zhu, Yalan Huang, Jian Zhang, Cheng Chao Li*, Kamila M Wiaderek, Yang Ren, Cheng‐Jun Sun, Hua Zhou, Longlong Fan, Yanan Chen, Hui Xia, Lin Gu*, Si Lan, Qi Liu*, "Unblocking Oxygen Charge Compensation for Stabilized High‐Voltage Structure in P2‐Type Sodium‐Ion Cathode", Advanced Science 9 (2022) 2200498.

  PDF Download

 • 13.Jiao Chen, Mingzhu Ni, Wei Liu, Qiuying Xia*, Hui Xia*, "N-doped carbon-coated interconnected TiNb2O7 hollow nanospheres as advanced anodes for lithium-ion batteries", Journal of Materials Science 57 (2022) 15502.

  PDF Download

 • 14.Liang Xue, Chao Wang, Hanghui Liu, Hao Li, Tingting Chen, Zhengyi Shi, Ce Qiu, Mingqing Sun, Yin Huang, Jiangfeng Huang, Jingwen Sun, Pan Xiong, Junwu Zhu*, Hui Xia*, "Stabilizing Layered Structure in Aqueous Electrolyte via O2‐Type Oxygen Stacking", Advanced Science 9 (2022)  2202194.

  PDF Download

 • 15.Jiao Chen, Qiuying Xia*, Wei Liu, Hui Xia*, "Enhancing the lithium storage capability of TiO2 thin film for all-solid-state microbatteries via amorphous-crystalline heterostructure design", Applied Physics Letters 121 (2022) 131901.

  PDF Download

 • 16.Ce Qiu, Jia Liu, Hanghui Liu, Xiaohui Zhu, Liang Xue, Shuang Li*, Mingzhu Ni, Yang Zhao, Tong Wang, Serguei V Savilov, Sergey M Aldoshin, Hui Xia*, "Suppressed Layered‐to‐Spinel Phase Transition in δ‐MnO2 via van der Waals Interaction for Highly Stable Zn/MnO2 Batteries", Small Methods 6 (2022) 2201142.

  PDF Download

 • 17.Tingting Chen, Liang Xue, Zhengyi Shi, Ce Qiu, Mingqing Sun, Yang Zhao, Juntao Liu, Mingzhu Ni, Hao Li, Jing Xu*, Hui Xia*, "Interlayer Modulation of Layered Transition Metal Compounds for Energy Storage", ACS Applied Materials & Interfaces 14 (2022) 54369.

  PDF Download

 • 18.Fiaz Hussain, Jinlong Zhu, Hui Xia*, Yusheng Zhao*, and Wei Xia*, "Theoretical Insights on the Comparison of Li-Ion Conductivity in Halide Superionic Conductors Li 3 MCl 6 , Li 2 M 2/3 Cl 4 , and LiMCl 4  (M = Y, Sc, Al, and Sm)",  The Journal of Physical Chemistry C 126 (2022) 13105.

  PDF Download

 • 19.Jin Li+, Hongye Yang+, Jianghua Wu, Shuo Sun,Teng Zhai*, Hui Xia*, "Harnessing the Defects at Hetero-Interface of Transition Metal Compounds for Advanced Charge Storage: A Review", Small Structures (2022)  https://doi.org/10.1002/sstr.202200022

  PDF Download

 • 20.Fan Yue, Qiuying Xia, Yang Gong, Mingyang Wang, Hui Xia*, Xiaodong Huang*, "A fully coupled electrochemical-mechanical-thermal model of all-solid-state thin-film Li-ion batteries", Journal of Power Sources 539 (2022) 231614.

  PDF Download

 • 21.Shuo Sun+, Jin Li+, Cuixia Xu, Teng Zhai*, Hui Xia*, "Manganese-based layered oxides for electrochemical energy storage: a review of degradation mechanisms and engineering strategies at the atomic level", Journal of Materials Chemistry A (2022) DOI: 10.1039/D2TA02242G

  PDF Download

 • 22.Dmitrii Stolbov, Sergei Chernyak*, Anton Ivanov, Konstantin Maslakov, Evgeniya Tveritinova, Vitaly Ordomsky, Mingzhu Ni, Serguei Savilov, Hui Xia, "Silicon-doped graphene nanoflakes with tunable structure: Flexible pyrolytic synthesis and application for lithium-ion batteries", Applied Surface Science 592 (2022) 153268.

  PDF Download

 • 23.Ekaterina A Arkhipova*, Anton S Ivanov, Konstantin I Maslakov, Roman Yu Novotortsev, Serguei V Savilov, Hui Xia, Andrey V Desyatov, Sergey M Aldoshin, "Facile hydrothermal synthesis of α-MnO2 and δ-MnO2 for pseudocapacitor applications", Ionics 28 (2022) 3501

  PDF Download

 • 24.Penghua Liang, Kongjun Zhu*, Yu Rao, Hongjuan Zheng, Zhongran Yao, Meng Wu, Jie Zhang, Jinsong Liu, Kang Yan, Jing Wang, Qiuying Xia, Hui Xia, "Flexible and Self-Standing Urchinlike V2O3@Carbon Nanofibers toward Ultralong Cycle Lifespan Lithium-Ion Batteries",  ACS Applied Energy Materials 5 (2022) 3242.

  PDF Download

 • 25.Liang Xue+, Qinghua Zhang+, Yalan Huang+, He Zhu, Lili Xu, Shiying Guo, Xiaohui Zhu, Hanghui Liu, Yin Huang, Jiangfeng Huang, Lude Lu, Shengli Zhang, Lin Gu, Qi Liu, Junwu Zhu*, Hui Xia*, "Stabilizing Layered Structure in Aqueous Electrolyte via Dynamic Water Intercalation/Deintercalation", Advanced Materials 34 (2022) 2108541.

  PDF Download

 • 26.Bo Liu, Xiaobin Hao, Teng Zhai*, Shuo Sun, Hongshen Zhang, Payam Ahmadian Koudakan, Cong Wei, Gongming Wang*, Hui Xia*, "Regulating the π-π Interaction with Shortened Electron Tunneling Distance for Efficient Charge Storage", Energy Storage Materials 48 (2022) 403.

  PDF Download

 • 27.Tingting Chen, Harneet Kaur, Mark McCrystall, Ruiyuan Tian, Ahin Roy, Ross Smith, Dominik Valter Horvath, Jack Maughan, Bharathi Konkena, Munuswamy Venkatesan, Kevin Synnatschke, Tian Carey, Ji Liu, Joshua Pepper, Rui Zhang, Claudia Backes, Valeria Nicolosi, Hui Xia*, Jonathan N Coleman*, "Liquid Phase Exfoliation of Nonlayered Non-van der Waals Iron Trifluoride (FeF3) into 2D-Platelets for High-Capacity Lithium Storing CathodesFlatChem 33 (2022) 100360.

  PDF Download

 • 28.Hao Li+, Liang Xue+, Mingzhu Ni+, Serguei V Savilov, Sergey M Aldoshin, Hui Xia*, "Boosting the cycling performance of spinel LiMn2O4 by in situ MnBO3 coating", Electrochemistry Communications 137 (2022) 107266

  PDF Download

 • 29.Jiamin Lin, Yiren Zhong, Lingyu Tang, Liuqi Wang, Mei Yang*, Hui Xia*, "Covalent organic frameworks: From materials design to electrochemical energy storage applications", Nano Select 3 (2022) 320

  PDF Download

 • 30.Qiuying XIA, Shuo SUN, Feng ZAN, Jing XU, Hui XIA*, "Amorphous LiSiON Thin Film Electrolyte for All-solid-state Thin Film Lithium Battery", 无机材料学报 37 (2022) 230

  PDF Download

 • 31.Haochen Lu, Qiubo Guo, Qi Fan, Liang Xue, Xingyu Lu, Feng Zan*, Hui Xia*, "Cobalt sulfide quantum dot embedded in nitrogen/sulfur-doped carbon nanosheets as a polysulfide barrier in Li-S batteries", Journal of Alloys and Compounds 870 (2021) 159341

  PDF Download

 • 32.Liting Yang, Xiao Li, Ke Pei, Wenbin You, Xianhu Liu, Hui Xia, Yonggang Wang, Renchao Che, "Direct View on the Origin of High Li+ Transfer Impedance in All‐Solid‐State Battery", Advanced Functional Materials 31 (2021) 2103971

  PDF Download

 • 33.Jie Lei, Jing Liu, Ningning Tang, Haibo Han, Zhi Li, Kang Li, Teng Zhai, Hui Chen, Hui Xia, "Novel Gram‐Scale Synthesis of Carbon Nano‐Onions from Heavy Oil for Supercapacitors", Advanced Materials Interfaces 8 (2021) 2101208

  PDF Download

 • 34.Yuhang Zhuang, Jing Zhao, Yang Zhao, Xiaohui Zhu, Hui Xia*, "Carbon-coated single crystal O3-NaFeO2 nanoflakes prepared via topochemical reaction for sodium-ion batteries", Sustainable Materials and Technologies 28 (2021) e00258

  PDF Download

 • 35.Yaoyao Li, Runyuan Cao, Jiayue Song, Long Liang, Teng Zhai*, Hui Xia*, "Recent advances in coupling carbon-based electrode—Redox electrolyte system", Materials Research Bulletin 139 (2021) 111249

  PDF Download

 • 36.Qiubo Guo, Shuo Sun, Keun‐il Kim, Hongshen Zhang, Xuejun Liu, Chenglin Yan*, Hui Xia*, "A novel one‐step reaction sodium‐sulfur battery with high areal sulfur loading on hierarchical porous carbon fiber", Carbon Energy 3 (2021) 440

  PDF Download

 • 37.Zhengyi Shi, Jianghua Wu, Mingzhu Ni, Qiubo Guo, Feng Zan*, Hui Xia*, "Superior performance of calcium birnessite by electrochemical conversion as cathode for aqueous calcium ion battery", Materials Research Bulletin 144 (2021) 111475

  PDF Download

 • 38.Tong Wang, Xiaohui Zhu, Serguei V Savilov, Sergey M Aldoshin, Hui Xia*, "Reinforced birnessite derived from spinel Mn3O4 for sustainable energy storage", Functional Materials Letters 14 (2021) 2130013

  PDF Download

 • 39.Runyuan Cao, Yu Zhang, Yinan Du, Yueying Zeng, Minghao Yu, Teng Zhai*, Hui Xia*, "Coupling electrode-redox electrolyte within carbon nanotube arrays for supercapacitors with suppressed self-discharge", Sustainable Materials and Technologies 28 (2021) e00284

  PDF Download

 • 40.Zhengyi Shi, Liang Xue, Jianghua Wu, Qiubo Guo, Qiuying Xia, Mingzhu Ni, Peng Wang, Serguei V Savilov, Sergey M Aldoshin, Feng Zan*, Hui Xia*, "Hierarchical Mg-Birnessite Nanowall Arrays with Enriched (010) Planes for High Performance Aqueous Mg-Ion Batteries”, Journal of the Electrochemical Socieity 168 (2021) 120549

  PDF Download

 • 41.Ting Xing, Mingqing Shun, Shiying Guo, Oliver Harris, Yiren Zhong, Lingyu Tang, Shengli Zhang, Mei Yang*, Hui Xia*, " Smart confinement of MnO enabling highly reversible Mn (II)/Mn (III) redox for asymmetric supercapacitors", Journal of Power Sources 495 (2021) 229801

  PDF Download

 • 42.Shuo Sun, Bo Liu, Hongshen Zhang, Qiubo Guo, Qiuying Xia, Teng Zhai*, Hui Xia*, "Boosting energy storage via confining soluble reodx species onto solid-liquid interface", Advanced Energy Materials 32 (2021) 2005344

  PDF Download

 • 43.Qiubo Go+, Keun-Il Kim+, Shuang Li+, Alexis M. Scida, Pengfei Yu, Sean K. Sandstrom, Lu Zhang, Shuo Sun, Heng Jiang, Qiao Ni, Dongxu Yu, Michael M. Lerner, Hui Xia*, Xiulei Ji*, "Reversible insertion of I-Cl interhalogen in a graphite cathode for aqueous dual-ion batteries", ACS Energy Letters 6 (2021) 459

  PDF Download

 • 44.Mingzhu Ni, Da Sun, Xiaohui Zhu, Qiuying Xia, Yang Zhao, Liang Xue, Jianghua Wu, Ce Qiu, Qiubo Guo, Zhengyi Shi, Xiaojing Liu, Gongming Wang, Hui Xia*,"Fluorine Triggered Surface and Lattice Regulation in Anatase TiO2−xFx Nanocrystals for Ultrafast Pseudocapacitive Sodium Storage", Small 16 (2020) 2006366.

  PDF Download

 • 45.Qiuying Xia+, Qinghua Zhang+, Shuo Sun, Fiaz Hussain, Chunchen Zhang, Xiaohui Zhu, Fanqi Meng, Kaiming Liu, Hao Geng, Jing Xu, Feng Zan, Peng Wang, Lin Gu*, Hui Xia*, "Tunnel Intergrowth LixMnO2 Nanosheet Arrays as 3D Cathode for High‐Performance All‐Solid‐State Thin Film Lithium Microbatteries", Advanced Materials 33 (2021) 2003524

  PDF Download

 • 46.Xiaohui Zhu+, Fanqi Meng+, Qinghua Zhang+, Liang Xue, He Zhu, Si Lan, Qi Liu*, Jing Zhao, Yuhang Zhuang, Qiubo Guo, Bo Liu, Lin Gu*, Xia Lu, Yang Ren, Hui Xia*, "LiMnO2 cathode stabilized by interfacial orbital ordering for sustainable lithium-ion batteries", Nature Sustainability 4 (2021) 392

  PDF Download

 • 47.Xiaohui+, Qiuying Xia+, Xinyi Liu, Qinghua Zhang, Jing Xu, Baowei Lin, Shung Li, Yuhang Zhuang, Ce Qiu, Liang Xue, Lin Gu*, Hui Xia*, “Retarded layered-to-spinel phase transition in struture reinforced birnessite with high Li content”, Science Bulletin 66 (2021) 219

  PDF Download

 • 48.Shuo Sun+, Dewei Rao+, Teng Zhai*, Qi Liu, Hao Huang, Bo Liu, Hongshen Zhang, Liang Xue, Hui Xia*, "Synergistic Interface Assisted Electrode-Electrolyte Coupling Toward Advanced Charge Storage", Advanced Materials 32 (2020) 2005344

  PDF Download

 • 49.朱晓辉, 庄宇航, 赵旸, 倪明珠, 徐璟, 夏晖*,“钠离子电池层状正极材料研究进展”,储能科学与技术,5 (2020)1340.

  PDF Download

 • 50.Liang Xue+, Shuang Li+, Shen Tao, Mingzhu Ni, Ce Qiu, Shuo Sun, Hao Geng, Xiaohiu Zhu, Hui Xia*, "Two-Dimensional Metal (Oxy)Hydroxide and Oxide Ultrathin Nanosheets via Liquid Phase Epitaxy", Energy Storage Materials 32 (2020) 272.

  PDF Download

 • 51.Qiubo Guo, Keun‐il Kim, Heng Jiang, Lu Zhang, Chong Zhang, Dongxu Yu, Qiao Ni, Xiaoqing Chang, Tingting Chen, Hui Xia*, Xiulei Ji*, "A High‐Potential Anion‐Insertion Carbon Cathode for Aqueous Zinc Dual‐Ion Battery", Advanced Functional Materials 30 (2020) 2002825.

  PDF Download

 • 52.Hong Yi, Yu Huang, Zhoucheng Sha, Xiaohui Zhu, Qiuying Xia*, Hui Xia*, "Facile synthesis of Mo2N quantum dots embedded N-doped carbon nanosheets composite as advanced anode materials for lithium-ion batteries", Materials Letters 276 (2020) 128205

  PDF Download

 • 53.Ce Qiu, Xiaohui Zhu, Liang Xue, Mingzhu Ni, Yang Zhao, Bo Liu, Hui Xia*, "The function of Mn 2+ additive in aqueous electrolyte for Zn/δ-MnO 2 battery", Electrochimia Acta  351 (2020) 136445

  PDF Download

 • 54.Yang Zhao+, Qin Fang+, Liang Xue, Mingzhu Ni, Ce Qiu, H Huang, Shuo Sun, Shuang Li*, Hui Xia*, "Structure reinforced birnessite with an extended potential window for supercapacitors", Journal of Materials Chemistry A 8 (2020) 8969.

  PDF Download

 • 55.Qiubo Guo+, Shuang Li+, Xuejun Liu, Haochen Lu, Xiaoqing Chang, Hongshen Zhang, Xiaohui Zhu, Qiuying Xia, Chenglin Yan*, Hui Xia*, "Ultrastable Sodium-Sulfur Batteries without Polysulfides Formation Using Slit Ultramicropore Carbon Carrier" Advanced Science 7 (2020) 1903246

  PDF Download

 • 56.Liang Xue+, Xiaoqin Shi+, Baowei Lin, Qiubo Guo, Yang Zhao, Hui Xia*, "Self-standing P2/P3 heterostructured Na0.7CoO2 nanosheet arrays as 3D cathodes for flexible sodium-ion batteries", Journal of Power Sources 457 (2020) 228059.

  PDF Download

 • 57.Feng Zan+, Yao Yao+, Serguei V. Savilov, Eugenia Suslova, Hui Xia*, "Layered-tunnel structured cathode for high performance sodium-ion batteries" Functional Materials Letters 13 (2020) 2051016

  PDF Download

 • 58.Bo Liu, Shuo Sun, Ruyue Jia, Hongshen Zhang, Xiaohui Zhu, Chengguang Zhang, Jing Xu, Teng Zhai*, Hui Xia*, "Oxygen‐Deficient Homo‐Interface toward Exciting Boost of Pseudocapacitance", Advanced Functional Materials 30 (2020) 1909546

  PDF Download

 • 59.Feng Zan+, Nawishta Jabeen, Wen Xiong, Ahmad Hussain, Yadong Wang, Hui Xia*, "SnO2/Fe2O3 hybrid nanofibers as high performance anodes for lithium-ion batteriesNanotechnology 31 (2020) 185402.

  PDF Download

 • 60.E. V. Suslova, E. A. Arkhipova, A. V. Kalashnik, A. S. Ivanov, S. V. Savilov, Hui Xia, V. V. Lunin, "Effect of the functionalization of nitrogen-doped carbon nanotubes on electrical conductivity", Russian Journal of Physical Chemistry A 93 (2019) 1952.

  PDF Download

 • 61.孙硕倪明珠昝峰*夏求应徐璟岳继礼夏晖*,“非晶无机固态电解质的研究进展”,硅酸盐学报10  (2019) 1357.

  PDF Download

 • 62.Qiuying Xia, Wen Xiong, Mingzhu Ni, Feng Zan*, Hui Xia*, "Rational design of TiO2 (B)@ C@ Fe3O4 core-shell-branch hybrid nanoarrays as advanced 3D anodes for lithium-ion microbatteries", FlatChem 17 (2019) 100115.

  PDF Download

 • 63.Hengqi Liu, Depeng Zhao, Ying Liu, Pengfei Hu, Xiang Wu*, Hui Xia*, "Boosting energy storage and electrocatalytic performances by synergizing CoMoO4@MoZn22 core-shell structures", Chemical Engineering Journal 373 (2019) 485.

  PDF Download

 • 64.Depeng Zhao, Meizhen Dai, Hengqi Liu, Li Xiao, Xiang Wu*, Hui Xia*, "Constructing high performance hybrid battery and electrocatalyst by heterostructured NiCo2O4@NiWS nanosheets", Crystal Growth & Design 19 (2019) 1921.

  PDF Download

 • 65.Xiaoqing Chang+, Yifan Ma+, Mei Yang*, Ting Xing, Lingyu Tang, Tingting Chen, Qiubo Guo, Xiaohui Zhu, Jizi Liu, Hui Xia*, "In-situ solid-state growth of N, S codoped carbon nanotubes encapsulating metal sulfides for high-efficient-stable sodium ion storage", Energy Storage Materials 23 (2019) 358.

  PDF Download

 • 66.Baowei Lin, Xiaohui Zhu, Lingzhe Fang, Xinyi Liu, Shuang Li, Teng Zhai, Liang Xue, Qiubo Guo, Jing Xu*, Hui Xia*, "Birnessite nanosheets arrays with high K content as a high capacity and ultrastable cathode for K-ion batteries", Advanced Materials 31 (2019) 1900060.

  PDF Download

 • 67.Qiuying Xia+, Mingzhu Ni+, Minghua Chen, Hui Xia*, "Low-temperature synthesized self-supported single-crystalline LiCoO2 nanoflake arrays as advanced 3D cathodes for flexible lithium-ion batteries", Journal of Materials Chemistry A 7 (2019) 6187.

  PDF Download

 • 68.Lingzhe Fang, Jing Xu*, Shuo Sun, Baowei Lin, Qiubo Guo, Da Luo, Hui Xia*, "Few-layered tin sulfide nanosheets supported on reduced grahene oxide as a high-performance anode for potassium ion batteries", Small (2019) 201804806

  PDF Download

 • 69.Shuo Sun+, Qiuying Xia+, Jizi Liu, Jing Xu, Feng Zan, Jili Yue, Serguei V. Savilov, Valery V. Lunin, Hui Xia*, " Self-standing oxygen-deficient α-MnO3-x nanoflake arrays as 3D cathode for advanced all-solid-state thin film lithium batteries", Journal of Materiomics 5 (2019) 229.

   

  PDF Download

 • 70.Meng Xu+, Qiuying Xia+, Jili Yue*, Xiaohui Zhu, Qiubo Guo, Junwu Zhu*, Hui Xia*, "Rambutan-like hybrid hollow spheres of carbon confined Co3O4 nanoparticles as advanced anode materials for sodium-ion batteries", Advanced Functional Materials 29 (2019) 1807377.

  PDF Download

 • 71.Shihan Yan+, K. P. Abhilash+, Lingyu Tang+, Mei Yang*, Qiuying Xia, Qiubo Guo, Hui Xia*, "Research advances of amorphous metal oxides in electrochemical energy storage and conversion", Small 15 (2019) 1804371

  PDF Download

 • 72.Liang Xue+, Qinghua Zhang+, Xiaohui Zhu, Lin Gu*, Jili Yue, Qiuying Xia, Ting Xing, Tingting Chen, Yao Yao, Hui Xia*, "3D LICoO2 nanosheets assembled nanorod arrays via confined dissolution-recrystallization for advanced aqueous lithium-ion batteries", Nano Energy 56 (2019) 463.

  PDF Download

 • 73.Hui Xia*+, Xiaohi Zhu+, Jizi Liu+, Qi liu, Si Lan, Qinghua Zhang, Xinyu Liu, Joom Kyo Seo, Tingting Chen, Lin Gu*, Ying Shirley Meng*, "A monoclinic polymorph of sodium birnessite for ultrafast and ultrastable sodium ion storage", Nature Communications 9 (2018) 5100.

  PDF Download

 • 74.Qiuying Xia+, Shuo Sun+, Jing Xu, Feng Zan, Jili Yue, Qinghua Zhang, Lin Gu, Hui Xia*, "Self-standing 3D Cathodes for All-Solid-State Thin Film Lithium Batteries with Improved Interface Kinetics", Small 14 (2018) 1804149

  PDF Download

 • 75.Da Luo, Jing Xu*, Qiubo Guo, Lingzhe Fang, Xiaohui Zhu, Qiuying Xia, Hui Xia*, "Surface‐Dominated Sodium Storage Towards High Capacity and Ultrastable Anode Material for Sodium‐Ion Batteries", Advanced Functional Materials 28  (2018) 1805371

  PDF Download

 • 76.Kaiwen Yang#, Qiubo Guo#, Honglei Li, Xuechun Hao, Yifan Ma, Mei Yang, Teng Zhai*, Serguei V. Savilov, Valery V. Lunin, Hui Xia*, "Highly efficient sol-gel synthesis for ZnS@N, S co-doped carbon nanosheets with embedded heterostructure for sodium ion batteries", Journal of Power Sources 402 (2018) 340.

  PDF Download

 • 77.Shengqi Wang, Zhaoqiang Zhu, Pengwei Li, Chunhua Zhao, Chongjun Zhao*, Hui Xia*, "In situ conversion of sub-4 nm Co(OH)2 nanosheet arrays from phytic acid-derived Co3(HPO4)2(OH)2 for superior high loading supercapacitors" Journal of Materials Chemistry A  6 (2018) 20015.

  PDF Download

 • 78.夏求应,孙硕,徐璟,昝峰,岳继礼,夏晖*,“薄膜型全固态锂电池”,储能科学与技术,7 (2018) 565.

  PDF Download

 • 79.Yao Jiang, Jili Yue, Qiubo Guo, Qiuying Xia, Chong Zhou, Tao Feng, Jing Xu*, Hui Xia*, "Highly Porous Mn3O4 Micro/Nanocuboids with in-situ Coated Carbon as Advanced Anode Material for Lithium-Ion Batteries", Small 14 (2018) 1704296.

  PDF Download

 • 80.Rong Jia, Jili Yue*, Qiuying Xia, Jing Xu, Xiaohui Zhu, Shuo Sun, Teng Zhai, Hui Xia*, "Carbon shelled porous SnO2 nanosheet arrays as advanced anodes for lithium-ion battereis", Energy Storage Materials 13 (2018) 303.

  PDF Download

 • 81.
  Qi Chen, Shuo Sun, Teng Zhai*, Mei Yang, Xiangyu Zhao*, Hui Xia*, "Yolk-Shell NiS2 Nanopartilces Embedded Carbon Fibers for Flexible Fiber-shaped Sodium Battery", Advanced Energy Materials 8 (2018) 1800054.

  PDF Download

 • 82.Shuo Sun, Teng Zhai*, Chaolun Liang, Serguei V.Savilov, Hui Xia*,"Boosted Crystalline/Amorphous Fe2O3-δ Core/Shell Heterostructure for Flexible Solid-State Pseudocapacitors in Large Scale", Nano Energy 45 (2018) 390. 

  PDF Download

 • 83.Yifan Ma, Qiubo Guo, Mei Yang*, Yonghui Wang,Tingting Chen, Qi Chen, Xiaohui Zhu, Qiuying Xia, Shuang Li, Hui Xia*,"Highly Doped Graphene with Multi-Dopants for High-Capacity and Ultrastable Sodium-Ion Batteries",Energy Storage Materials 13 (2018) 134-141.

  PDF Download

 • 84.Liming Wan, Shuo Sun, Teng Zhai*, Serguei V. Savilov, Valery V. Lunin, Hui Xia*, "Multiscale porous graphene oxide network with high packing density for asymmetric supercapacitors", Journal of Materials Research 33 (2018) 1155.

  PDF Download

 • 85.Teng Zhai, Shuo Sun, Xiaojing Liu, Chaolun Liang, Gongming Wang, Hui Xia*, "Achieving Insertion-like Capacity at Ultrahigh Rate via Tunable Surface Pseudocapacitance" Advanced Materials 30 (2018) 1706640.

  PDF Download

 • 86.Liang Xue, Serguei V. Savilov, Valery V. Lunin, and Hui Xia*, "Self-Standing Porous LiCoO2 Nanosheet Arrays as 3D Cathodes for Flexible Li-Ion Batteries", Advanced Functional Materials 28 (2018) 1705836.

  PDF Download

 • 87.Qiubo Guo, Yifan Ma, Tingting Chen, Qiuying Xia, Mei Yang, Hui Xia*, Yan Yu*, "Cobalt Sulfide Quantum Dot Embedded N/S-Doped Carbon Nanosheets with Superior Reversibility and Rate Capability for Sodium-Ion Batteries", ACS Nano 11 (2017) 12658.

  PDF Download

 • 88.Qiuying Xia, Hai Yang, Min Wang, Mei Yang, Qiubo Guo, Liming Wan, Hui Xia*, Yan Yu*, "High Energy and High Power Lithium-Ion Capacitors Based on Boron and Nitrogen Dual-Doped 3D Carbon Nanofibers as Both Cathode and Anode", Advanced Energy Materials 7 (2017) 1701336.

  PDF Download

 • 89.Nawishta Jabeen, Ahmad Hussain, Qiuying Xia, Shuo Sun, Junwu Zhu*, Hui Xia*, "High-Performance 2.6 V Aqueous Asymmetric Supercapacitors based on In Situ Formed Na0.5MnO2 Nanosheet Assembled Nanowall Arrays", Advanced Materials 29 (2017) 1700804.

  PDF Download

 • 90.Haochen Lu, Qiubo Guo, Feng Zan*, Hui Xia*, "Bi2S3 nanoparticles anchored on graphene nanosheets with superior electrochemical performance for supercapacitors", Materials Research Bulletin 96 (2017) 471.

  PDF Download

 • 91.Xiaohui Zhu, S. Savut Jan, Feng Zan*, Yadong Wang, Hui Xia * ,"Hierarchically branched TiO2@SnO 2 nanofibers as high performance anodes for lithium-ion batteries", Materials Research Bulletin 96 (2017) 405.

  PDF Download

 • 92.Jizi Liu+, Qiuying Xia+, Yadong Wang, Hui Xia*, "Mesoporous ZnCo2O4-ZnO hybrid nanotube arrays as advanced anodes for lithium-ion batteries", Materials Letters 220 (2017),193.

  PDF Download

 • 93.Yan Zhong, Yifan Ma, Qiubo Guo, Jiaqi Liu, Yadong Wang, Mei Yang*, Hui Xia*, "Controllable Synthesis of TiO2@Fe2O3 Core-Shell Nanotube Arrays with Double-Wall Coating as Superb Lithium-Ion Battery Anodes", Scientific Reports 7 (2017) 40927.

  PDF Download

 • 94.Yiben Shao, Jili Yue*, Shuo Sun, Hui Xia*, "Facile Synthesis of FeS2 Quantum‐Dots/Functionalized Graphene‐Sheet Composites as Advanced Anode Material for Sodium‐ion Batteries", Chinese Journal of Chemistry 35 (2017), 73.

  PDF Download

 • 95.Yang Li, Jing Xu*, Tao Feng, Qiaofeng Yao,Jianping Xie, Hui Xia*, "Fe2O3 Nanoneedles on Ultrafine Nickel Nanotube Arrays as Efficient Anode for High-Performance Asymmetric Supercapacitors", Advanced Functional Materials 27 (2017) 1606728.

  PDF Download

 • 96.Xiangyu Zhao*, Zhigang Zhao, Meng Yang, Hui Xia*, Tingting Yu, Xiaodong Shen,"Developing Polymer Cathode Material for the Chloride Ion Battery", ACS Applied Materials & Interfaces 9 (2017) 2535.

  PDF Download

 • 97.Dewei Rao, Lingyan Zhang, Zhaoshun Meng, Xirui Zhang, Yunhui Wang, Guanjun Qiao, Xian qian Shen*, Hui Xia*, Jiehua Liu, Ruifeng Lu*, "Ultrahigh energy storage and ultrafast ion diffusion in borophene-based anodes for rechargeable metal ion batteries", Journal of Materials Chemistry A 5 (2017) 2328 .

  PDF Download

 • 98.Tingting Chen, Yifan Ma, Qiubo Guo, Mei Yang*, Hui Xia*, "A facile sol–gel route to prepare functional graphene nanosheets anchored with homogeneous cobalt sulfide nanoparticles as superb sodium-ion anodes", Journal of Materials Chemistry A 5 (2017) 3179.

  PDF Download

 • 99.Ruyue Jia, Feng Zhu, Shuo Sun, Teng Zhai*, Hui Xia*, "Dual support ensuring high-energy supercapacitors via high-performance NiCo2S4@Fe2O3 anode and working potential enlarged MnO2 cathode", Journal of Power Sources 341 (2017) 427.

  PDF Download

 • 100.Teng Zhai, Liming Wan, Shuo Sun, Qi Chen, Jiao Sun, Qiuying Xia, Hui Xia*, "Phosphate Ion Functionalized Co3O4 Ultrathin Nanosheets with Greatly Improved Surface Reactivity for High Performance Pseudocapacitors", Advanced Materials 29 (2017) 1604167.

  PDF Download

 • 101.Nawishta Jabeen, Qiuying Xia, Serguei V. Savilov, Sergey M. Aldoshin, Yan Yu*, Hui Xia*, "Enhanced pseudocapacitive performance of aplha-MnO2 by cation pre-insertion", ACS Applied Materials & Interfaces 8 (2016) 33732.

  PDF Download

 • 102.Qiuying Xia, Nawishta Jabeen, Serguei V. Savilov, Sergey M. Aldoshin, Hui Xia*, "Black mesoporous Li4Ti5O12-δ nanowall arrays with improved rate performance as advanced 3D anodes for microbatteries", Journal of Materials Chemistry A 4 (2016) 17543.

  PDF Download

 • 103.Peng Liu, Qingli Hao, Xifeng Xia, Wu Lei, Hui Xia, Ziyang Chen, Xin Wang, "Hollow amorphous MnSnO3 nanohybrid with nitrogen-doped graphene for high-performance lithium storage", Electrochimica Acta 214 (2016), 1.

  PDF Download

 • 104.Qiuying Xia, Meng Xu, Hui Xia*, Jianping Xie*, "Nanostructured iron oxide/hydroxide-based electrode materials for supercapacitors", ChemNanoMat 2 (2016), 588.

  PDF Download

 • 105.Hui Xia, "Hybrid electrode materials for energy storage", Materials Technology 31 (2016), 491.Special Issue, Editorial

  PDF Download

 • 106.Xin Zheng, Zhicheng Han, Fang Chai*, Fengyu Qu, Hui Xia*, Xiang Wu*, "Flexible heterostructured supercapacitor electrodes based on Fe2O3 nanosheets with excellent electrochemical performances", Dalton Transactions 45 (2016), 12862.

  PDF Download

 • 107.Wendong Xue, Xiaoqin Shi*, Hui Xia*, "Ultrafine Fe2O3 nanoflakes grafted on TiO2 nanosheet arrays as advanced anodes for lithium-ion batteries", Science of Advanced Materials 8 (2016) 1293.

  PDF Download

 • 108.Hui Xia*, Qiuying Xia, Binghui Lin, Junwu Zhu*, Joon Kyo Seo, Ying Shirley Meng*, "Self-standing porous LiMn2O4 nanowall arrays as promising cathodes for advanced 3D microbatteries and flexible lithium-ion batteries", Nano Energy 22 (2016), 475.

  PDF Download

 • 109.Nawishta Jabeen, Qiuying Xia, Mei Yang*, Hui Xia*, "Unique core-shell nanorod arrays with polyaniline deposited into mesoporous NiCo2O4 support for high-performance supercapacitor electrodes", ACS Applied Materials & Interfaces 8 (2016) 6093.

  PDF Download

 • 110.Lianfu Jiang, Binghui Lin, Xiaoming Li, Xiufeng Song, Hui Xia*, Liang Li*, Haibo Zeng*, "Monolayer MoS2-graphene hybrid aerogels with controllable porosity for lithium-ion batteries with high reversible capacity", ACS Applied Materials & Interfaces 8 (2016) 2680.

  PDF Download

 • 111.Yan Zhong, Jiaqi Liu, Zhongding Lu, Hui Xia*, "Hierarchical FeS2 nanosheet@Fe2O3 nanosphere heterostructure as promising electrode material for supercapacitors", Materials Letters 166 (2016) 223. 

  PDF Download

 • 112.Jiaqi Liu, Mingbo Zheng, Xiaoqin Shi, Haibo Zeng, Hui Xia*, "Amorphous FeOOH quantum dots assembled mesoporous film anchored on graphene nanosheets with superior electrochemical performance for supercapacitors", Advanced Functional Materials 26 (2016) 919 .

  PDF Download

 • 113.S. V. Savilov, N. E. Strokova, A. S. Ivanov, E. A. Arihipova, A. V. Desyatov, Xia Hui, S. M. Aldoshin, V. V. Lunin, "Nanoscale carbon materials from hydrocarbons pyrolysis: Structure, chemical behavior, utilisation for non-aqueous supercapacitors", Materials Research Bulletin 69 (2015), 13.

  PDF Download

 • 114.Tian Wu, Yunhai Wan, Qing Huang, Hui Xia*, "One-step hydrothermal synthesis and characterization of LiNi0.5Mn0.5O2 nanoparticles", Materials Technology 30 (2015) 176.

  PDF Download

 • 115.Xiao Tang, Ruyue Jia, Teng Zhai*, Hui Xia*, "Hierarchical Fe3O4@Fe2O3 Core-Shell Nanorod Arrays as High-performance Anode for Asymmetric Supercapacitors", ACS Applied Materials & Interfaces  7 (2015) 27518.

  PDF Download

 • 116.Mei Yang, Hui Xia*, "Exploration and progress of high-energy supercapacitors and related electrode materials", Science China Technological Sciences 58 (2015) 1851.

  PDF Download

 • 117.Xiao Tang, S. Savut Jan, Yanyan Qian, Hui Xia*, Jiangfeng Ni, Serguei V. Savilov, Serguei M. Aldoshin, "Graphene wrapped ordered LiNi0.5Mn1.5O4 nanorods as promising cathode material for lithium-ion batteries", Scientific Reports 5 (2015) 11958. 

  PDF Download

 • 118.Feng Zhu, Hui Xia*, Tao Feng*, "Nanowire interwoven NiCo2S4 nanowall arrays as promising anodes for lithium ion batteries", Materials Technology 30 (2015) A53.

  PDF Download

 • 119.S. Savut Jan, S. Nurgul, Xiaoqin Shi, Hui Xia*, "Self-Assembled Microspheres Formed from -MnO2 Nanotubes as an Anode Material for Rechargeable Lithium-Ion Batteries", Journal of Nanoscience and Nanotechnology 15 (2015) 7181.

  PDF Download

 • 120.Xiao Tang, Binghui Lin, Yong Ge, Yao Ge, Changjie Lu, Serguei V. Savilov, Serguei M. Aldoshin, Hui Xia*, "LiMn2O4 nanorod arrays: A potential three-dimensional cathode for lithium-ion microbatteries", Materials Research Bulletin 69 (2015) 2.

  PDF Download

 • 121.L. Li, B. H. Song, Y. L. Chang, H. Xia, J. R. Yang, K. S. Lee, L. Lu, "Retarded phase transition by fluorine doping in Li-rich layered Li1.2Mn0.54Ni0.13Co0.13O2 cathode material", Journal of Power Sources 283 (2015), 162.

  PDF Download

 • 122.Hui Xia*, Caiyun Hong, Bo Li, Bin Zhao, Zixia Lin, Mingbo Zheng*, Serguei V. Savilov, Serguei M. Aldoshin, "Facile synthesis of hematite quantum dot/functionalized graphene-sheet composites as advanced anode materials for asymmetric supercapacitors", Advanced Functional Materials 25 (2015), 627.

  PDF Download

 • 123.Hui Xia*, Caiyun Hong, Xiaoqin Shi, Bo Li, Guoliang Yuan, Qiaofeng Yao, Jianping Xie*, "Hierarchical heterostructures of Ag nanoparticles decorated MnO2 nanowires as promising electrodes for supercapacitors", Journal of Materials Chemistry A 3 (2015) 1216.

  PDF Download

 • 124.S. Savut Jan, S. Nurgul, Xiaoqin Shi, Hui Xia*, Huan Pang*, "Improvement of electrochemical performance of LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 cathode material by graphene nansheets modification", Electrochimica Acta 149 (2014) 86.

  PDF Download

 • 125.Hui Xia*, Wen Xiong, Chew Keat Lim, Qiaofeng Yao, Yadong Wang*, Jianping Xie*, "Herarchical TiO2-B nanowre@a-Fe2O3 nanothorn core-branch arrays as superior electrodes for lithium-ion microbteries", Nano Research  7 (2014) 1797.

  PDF Download

 • 126.Hui Xia*, Yunhai Wan, Wilfried Assenmacher, Werner Mader, Guoliang Yuan, Li Lu*, "Facile synthesis of chain-like LiCoO2 nanowire arrays as three-dimensional cathode for microbatteries", NPG Asia Materials 6 (2014) e126.

  PDF Download

 • 127.J. Lu, Y. L. Chang, B. H. Song, H. Xia, J. R. Yang, K. S. Lee, L. Lu, "High energy spinel-structured cathode stabilized by layered materilas for advanced lithium-ion batteries", Journal of Power Sources 271 (2014), 604.

  PDF Download

 • 128.Wen Xiong, Qiuying Xia, Hui Xia*, " Three-dimensional self-supported metal oxides as cathodes for microbatteries", Functional Materials letters 7 (2014) 1430003 (Invited Review).

  PDF Download

 • 129.Yang Zhao, Tingting Liu, Hui Xia, Ling Zhang, Jiaxing Jiang, Ming Shen, Jiangfeng Ni, Lijun Gao, " Branch-structured Bi2S3–CNT hybrids with improved lithium storage capability", Journal of Materials Chemistry A 2 (2014), 13854.

  PDF Download

 • 130.L. Li, Y. L. Chang, H. Xia*, B. H. Song, J. R. Yang, K. S. Lee, L. Lu*, "NH4F surface modification of Li-rich layered cathode materials", Solid State Ionics 264 (2014) 36.

  PDF Download

 • 131.Hui Xia, Michael Z. Hu, Ying Shirley Meng, Jianping Xie, Xiangyu Zhao, " Nanostructured Materials for Clean Energy and Environmental Challenges", Journal of Nanomaterials (2014) Editorial.

  PDF Download

 • 132.Yanyan Qian, Yongsheng Fu, Xin Wang, Hui Xia*, " LiNi0.5Mn1.5O4 nanorod clusters as cathode material for high energy and high power lithium-ion batteries", Journal of Nanoscience and Nanotechnology 14 (2014) 7083.

  PDF Download

 • 133.Bo Li, Yongsheng Fu, Hui Xia*, Xin Wang*, " High-performance asymmetric supercapacitors based on MnFe2O4/graphene nanocomposite as anode material", Materials Letters 122 (2014) 193.

  PDF Download

 • 134.Hui Xia*, Bo Li, Li Lu, "1.8 V symmetric supercapacitors developed using nanocrystalline Ru films as electrodes", RSC Advances 4 (2014) 11111.

  PDF Download

 • 135.Dongdong Zhu, Yadong Wang, Guoliang Yuan, Hui Xia*, " High-performance supercapacitor electrodes based on hierarchical Ti@MnO2 nanowire arrays", Chemical Communications 50 (2014) 2876.

  PDF Download

 • 136.Hui Xia*, Yunhai Wan, Feng Yan, Li Lu, "Manganese oxide thin films prepared by pulsed laser deposition for thin film microbatteries", Materials Chemistry and Physics 143 (2014) 740.

  PDF Download

 • 137.Binghui Lin, Qing Yin, Hengrun Hu, Fujia Lu, Hui Xia*, "LiMn2O4 nanoparticles anchored on graphene nanosheets as high-performance cathode material for lithium-ion batteries", Journal of Solid State Chemistry 209 (2014), 23.

  PDF Download

 • 138.Hui Xia*, Zhentao Luo, Jianping Xie*, "Nanostructured lithium titanate and lithium titanate/carbon nanocomposite as anode materials for advanced lithium-ion batteries", Nanotechnology Reivews 3 (2014) 161.

  PDF Download

 • 139.Hui Xia*, Dongdong Zhu, Zhentao Luo, Yue Yu, Xiaoqin Shi, Guoliang Yuan, Jianping Xie*, "Hierarchically structrued Co3O4@Pt@MnO2 nanowire arrays for high-performance supercapacitors",Scientific Reports 3 (2013) 2978.

  PDF Download

 • 140.Hui Xia*, Yanyan Qian, Yongsheng Fu, Xin Wang*, " Graphene anchored with ZnFe2O4 nanoparticles as a high-capacity anode material for lithium-ion batteries", Solid State Sciences 17 (2013) 67.

  PDF Download

 • 141.Hui Xia*, Yunhai Wan, Guoliang Yuan, Yongsheng Fu, Xin Wang*, “Fe3O4/carbon core-shell nanotubes as promising anode materials for lithum-ion batteries”, Journal of Power Sources 241 (2013) 486.  

  PDF Download

 • 142.Guoliang Yuan, Jianpeng Cheng, Hui Xia, Junming Liu, Jiang Yin, Zhiguo Liu, “Ferroelectric domain evolution with temperature in BaTiO3 film on (001) SrTiO3 substrate”, Applied Physics Letters 103 (2013) 062903.

  PDF Download

 • 143.Wen Xiong, Yadong Wang*, Hui Xia*, " TiO2 nanowire arrays with mixed phases directly grown on Ti foil and their electrochemical properties as anode material for Li ion batteries", Materials Technology 28 (2013) 260.

  PDF Download

 • 144.Yanyan Qian, Xinli Li, Hui Xia*, Li Lu, " Nanostructured LiCoO2 Thin Films Prepared by Laser Annealing for Microbatteries",  Materials Focus 1 (2012) 197.

  PDF Download

 • 145.Hui Xia*, Zhentao Luo, Jianping Xie*, “Nanostructured LiMn2O4 and their composites as high-performance cathodes for lithium-ion batteries”, Progress in Natural Science: Materials International 22 (2012) 572.

  PDF Download

 • 146.Hui Xia*, Dongdong Zhu, Yongsheng Fu, Xin Wang*, “CoFe2O4-graphene nanocomposite as a high-capacity anode material for lithium-ion batteries”, Electrochimica Acta 83 (2012) 166.

  PDF Download

 • 147.Hui Xia*, Jiangwei Zhang, Xiaogan Li*, “Synthesis of birnessite-type MnO2 by the in-situ electrochemical oxidation of Mn3O4 film for supercapacitors”, Nanoscience and Nanotechnology Letters 4 (2012) 559.

  PDF Download

 • 148.Yongsheng Fu, Yunhai Wan, Hui Xia*, Xin Wang*, “Nickel ferrite-graphene heteroarchitectures: toward high-performance anode materials for lithium-ion batteries”, Journal of Power Sources 213 (2012) 338.

  PDF Download

 • 149.Guoqiang Wu, Jianwei Zhang, Xiaoying Wang, Jianjun Liao, Hui Xia, Sheikh A. Akbar, Jianbao Li, Shiwei Lin, Xiaogan Li, Jing Wang, “Hierarchical structured TiO2 nano-tubes for formaldehyde sensing”, Ceramics International 38 (2012) 6341.

  PDF Download

 • 150.Hui Xia*, Krishna Rao Ragavendran, Jianping Xie, Li Lu, “Ultrafine LiMn2O4/carbon nanotube nanocomposite with excellent rate capability and cycling stability for lithium-ion batteries”, Journal of Power Sources 212 (2012) 28.

  PDF Download

 • 151.Yu Chen, Hui Xia, Li Lu, Junmin Xue, “Synthesis of porous hollow Fe3O4 beads and their applications in lithium ion batteries”, Journal of Materials Chemistry 22 (2012) 5006.

  PDF Download

 • 152.Hui Xia*, Ying Shirley Meng, Guoliang Yuan, Chong Cui, Li Lu*, “A symmetric RuO2/RuO2 supercapacitor operating at 1.6 V by using a neutral aqueous electrolyute”, Electrochemical and Solid-State Letters 15 (2012) A60.

  PDF Download

 • 153.Hui Xia*, Yu Wang, ManOn Lai, Li Lu*, “Hydrothermal synthesis of MnO2/CNT nanocomposite with a CNT core/porous MnO2 sheath hierarchy architecture for supercapacitors”, Nanoscale Research Letters 7 (2012) 33.

  PDF Download

 • 154.Yongsheng Fu, Xiaoqiang Sun*, Yunhai Wan, Hui Xia*, Qun Chen, Mingyang He, Xin Wang*, " Copper Ferrite-Graphene Hybrid: A Multifunctional Heteroarchitecture for Photocatalysis and Energy Storage", Industrial and Engineering Chemistry 51 (2012) 11700.

  PDF Download

 • 155.万云海,袁国亮,夏晖*,"脉冲激光沉积LiNi0.5Mn0.5O2薄膜正极性能, 电化学 18 (2012) 279.

  PDF Download

Copyright © Nano Energy Materials laboratory All Rights Reserved.