• 1.Liang Xue+, Qinghua Zhang+, Yalan Huang+, He Zhu, Lili Xu, Shiying Guo, Xiaohui Zhu, Hanghui Liu, Yin Huang, Jiangfeng Huang, Lude Lu, Shengli Zhang, Lin Gu, Qi Liu, Junwu Zhu*, Hui Xia*, "Stabilizing Layered Structure in Aqueous Electrolyte via Dynamic Water Intercalation/Deintercalation", Advanced Materials 34 (2022) 2108541.

  PDF下载

 • 2.Jiao Chen, Mingzhu Ni, Wei Liu, Qiuying Xia*, Hui Xia*, "N-doped carbon-coated interconnected TiNb2O7 hollow nanospheres as advanced anodes for lithium-ion batteries", Journal of Materials Science 57 (2022) 15502.

  PDF下载

 • 3.Liang Xue, Chao Wang, Hanghui Liu, Hao Li, Tingting Chen, Zhengyi Shi, Ce Qiu, Mingqing Sun, Yin Huang, Jiangfeng Huang, Jingwen Sun, Pan Xiong, Junwu Zhu*, Hui Xia*, "Stabilizing Layered Structure in Aqueous Electrolyte via O2‐Type Oxygen Stacking", Advanced Science 9 (2022)  2202194.

  PDF下载

 • 4.Jiao Chen, Qiuying Xia*, Wei Liu, Hui Xia*, "Enhancing the lithium storage capability of TiO2 thin film for all-solid-state microbatteries via amorphous-crystalline heterostructure design", Applied Physics Letters 121 (2022) 131901.

  PDF下载

 • 5.Ce Qiu, Jia Liu, Hanghui Liu, Xiaohui Zhu, Liang Xue, Shuang Li*, Mingzhu Ni, Yang Zhao, Tong Wang, Serguei V Savilov, Sergey M Aldoshin, Hui Xia*, "Suppressed Layered‐to‐Spinel Phase Transition in δ‐MnO2 via van der Waals Interaction for Highly Stable Zn/MnO2 Batteries", Small Methods 6 (2022) 2201142.

  PDF下载

 • 6.Tingting Chen, Liang Xue, Zhengyi Shi, Ce Qiu, Mingqing Sun, Yang Zhao, Juntao Liu, Mingzhu Ni, Hao Li, Jing Xu*, Hui Xia*, "Interlayer Modulation of Layered Transition Metal Compounds for Energy Storage", ACS Applied Materials & Interfaces 14 (2022) 54369.

  PDF下载

 • 7.Fiaz Hussain, Jinlong Zhu, Hui Xia*, Yusheng Zhao*, and Wei Xia*, "Theoretical Insights on the Comparison of Li-Ion Conductivity in Halide Superionic Conductors Li 3 MCl 6 , Li 2 M 2/3 Cl 4 , and LiMCl 4  (M = Y, Sc, Al, and Sm)",  The Journal of Physical Chemistry C 126 (2022) 13105.

  PDF下载

 • 8.Jin Li+, Hongye Yang+, Jianghua Wu, Shuo Sun,Teng Zhai*, Hui Xia*, "Harnessing the Defects at Hetero-Interface of Transition Metal Compounds for Advanced Charge Storage: A Review", Small Structures (2022)  https://doi.org/10.1002/sstr.202200022

  PDF下载

 • 9.Fan Yue, Qiuying Xia, Yang Gong, Mingyang Wang, Hui Xia*, Xiaodong Huang*, "A fully coupled electrochemical-mechanical-thermal model of all-solid-state thin-film Li-ion batteries", Journal of Power Sources 539 (2022) 231614.

  PDF下载

 • 10.Shuo Sun+, Jin Li+, Cuixia Xu, Teng Zhai*, Hui Xia*, "Manganese-based layered oxides for electrochemical energy storage: a review of degradation mechanisms and engineering strategies at the atomic level", Journal of Materials Chemistry A (2022) DOI: 10.1039/D2TA02242G

  PDF下载

 • 11.Dmitrii Stolbov, Sergei Chernyak*, Anton Ivanov, Konstantin Maslakov, Evgeniya Tveritinova, Vitaly Ordomsky, Mingzhu Ni, Serguei Savilov, Hui Xia, "Silicon-doped graphene nanoflakes with tunable structure: Flexible pyrolytic synthesis and application for lithium-ion batteries", Applied Surface Science 592 (2022) 153268.

  PDF下载

 • 12.Ekaterina A Arkhipova*, Anton S Ivanov, Konstantin I Maslakov, Roman Yu Novotortsev, Serguei V Savilov, Hui Xia, Andrey V Desyatov, Sergey M Aldoshin, "Facile hydrothermal synthesis of α-MnO2 and δ-MnO2 for pseudocapacitor applications", Ionics 28 (2022) 3501

  PDF下载

 • 13.Penghua Liang, Kongjun Zhu*, Yu Rao, Hongjuan Zheng, Zhongran Yao, Meng Wu, Jie Zhang, Jinsong Liu, Kang Yan, Jing Wang, Qiuying Xia, Hui Xia, "Flexible and Self-Standing Urchinlike V2O3@Carbon Nanofibers toward Ultralong Cycle Lifespan Lithium-Ion Batteries",  ACS Applied Energy Materials 5 (2022) 3242.

  PDF下载

 • 14.Bo Liu, Xiaobin Hao, Teng Zhai*, Shuo Sun, Hongshen Zhang, Payam Ahmadian Koudakan, Cong Wei, Gongming Wang*, Hui Xia*, "Regulating the π-π Interaction with Shortened Electron Tunneling Distance for Efficient Charge Storage", Energy Storage Materials 48 (2022) 403.

  PDF下载

 • 15.Tingting Chen, Harneet Kaur, Mark McCrystall, Ruiyuan Tian, Ahin Roy, Ross Smith, Dominik Valter Horvath, Jack Maughan, Bharathi Konkena, Munuswamy Venkatesan, Kevin Synnatschke, Tian Carey, Ji Liu, Joshua Pepper, Rui Zhang, Claudia Backes, Valeria Nicolosi, Hui Xia*, Jonathan N Coleman*, "Liquid Phase Exfoliation of Nonlayered Non-van der Waals Iron Trifluoride (FeF3) into 2D-Platelets for High-Capacity Lithium Storing CathodesFlatChem 33 (2022) 100360.

  PDF下载

 • 16.Hao Li+, Liang Xue+, Mingzhu Ni+, Serguei V Savilov, Sergey M Aldoshin, Hui Xia*, "Boosting the cycling performance of spinel LiMn2O4 by in situ MnBO3 coating", Electrochemistry Communications 137 (2022) 107266

  PDF下载

 • 17.Jiamin Lin, Yiren Zhong, Lingyu Tang, Liuqi Wang, Mei Yang*, Hui Xia*, "Covalent organic frameworks: From materials design to electrochemical energy storage applications", Nano Select 3 (2022) 320

  PDF下载

 • 18.Qiuying XIA, Shuo SUN, Feng ZAN, Jing XU, Hui XIA*, "Amorphous LiSiON Thin Film Electrolyte for All-solid-state Thin Film Lithium Battery", 无机材料学报 37 (2022) 230

  PDF下载

 • 19.He Zhu, Zhenpeng Yao, Hekang Zhu, Yalan Huang, Jian Zhang, Cheng Chao Li*, Kamila M Wiaderek, Yang Ren, Cheng‐Jun Sun, Hua Zhou, Longlong Fan, Yanan Chen, Hui Xia, Lin Gu*, Si Lan, Qi Liu*, "Unblocking Oxygen Charge Compensation for Stabilized High‐Voltage Structure in P2‐Type Sodium‐Ion Cathode", Advanced Science 9 (2022) 2200498.

  PDF下载

Copyright © 南京理工大学纳米能源材料实验室 All Rights Reserved. 苏ICP备17020934号-1