• 1.Mingzhu Ni, Da Sun, Xiaohui Zhu, Qiuying Xia, Yang Zhao, Liang Xue, Jianghua Wu, Ce Qiu, Qiubo Guo, Zhengyi Shi, Xiaojing Liu, Gongming Wang, Hui Xia*,"Fluorine Triggered Surface and Lattice Regulation in Anatase TiO2−xFx Nanocrystals for Ultrafast Pseudocapacitive Sodium Storage", Small 16 (2020) 2006366.

  PDF下载

 • 2.Shuo Sun+, Dewei Rao+, Teng Zhai*, Qi Liu, Hao Huang, Bo Liu, Hongshen Zhang, Liang Xue, Hui Xia*, "Synergistic Interface Assisted Electrode-Electrolyte Coupling Toward Advanced Charge Storage", Advanced Materials 32 (2020) 2005344

  PDF下载

 • 3.朱晓辉, 庄宇航, 赵旸, 倪明珠, 徐璟, 夏晖*,“钠离子电池层状正极材料研究进展”,储能科学与技术,5 (2020)1340.

  PDF下载

 • 4.Liang Xue+, Shuang Li+, Shen Tao, Mingzhu Ni, Ce Qiu, Shuo Sun, Hao Geng, Xiaohiu Zhu, Hui Xia*, "Two-Dimensional Metal (Oxy)Hydroxide and Oxide Ultrathin Nanosheets via Liquid Phase Epitaxy", Energy Storage Materials 32 (2020) 272.

  PDF下载

 • 5.Qiubo Guo, Keun‐il Kim, Heng Jiang, Lu Zhang, Chong Zhang, Dongxu Yu, Qiao Ni, Xiaoqing Chang, Tingting Chen, Hui Xia*, Xiulei Ji*, "A High‐Potential Anion‐Insertion Carbon Cathode for Aqueous Zinc Dual‐Ion Battery", Advanced Functional Materials 30 (2020) 2002825.

  PDF下载

 • 6.Hong Yi, Yu Huang, Zhoucheng Sha, Xiaohui Zhu, Qiuying Xia*, Hui Xia*, "Facile synthesis of Mo2N quantum dots embedded N-doped carbon nanosheets composite as advanced anode materials for lithium-ion batteries", Materials Letters 276 (2020) 128205

  PDF下载

 • 7.Ce Qiu, Xiaohui Zhu, Liang Xue, Mingzhu Ni, Yang Zhao, Bo Liu, Hui Xia*, "The function of Mn 2+ additive in aqueous electrolyte for Zn/δ-MnO 2 battery", Electrochimia Acta  351 (2020) 136445

  PDF下载

 • 8.Yang Zhao+, Qin Fang+, Liang Xue, Mingzhu Ni, Ce Qiu, H Huang, Shuo Sun, Shuang Li*, Hui Xia*, "Structure reinforced birnessite with an extended potential window for supercapacitors", Journal of Materials Chemistry A 8 (2020) 8969.

  PDF下载

 • 9.Qiubo Guo+, Shuang Li+, Xuejun Liu, Haochen Lu, Xiaoqing Chang, Hongshen Zhang, Xiaohui Zhu, Qiuying Xia, Chenglin Yan*, Hui Xia*, "Ultrastable Sodium-Sulfur Batteries without Polysulfides Formation Using Slit Ultramicropore Carbon Carrier" Advanced Science 7 (2020) 1903246

  PDF下载

 • 10.Liang Xue+, Xiaoqin Shi+, Baowei Lin, Qiubo Guo, Yang Zhao, Hui Xia*, "Self-standing P2/P3 heterostructured Na0.7CoO2 nanosheet arrays as 3D cathodes for flexible sodium-ion batteries", Journal of Power Sources 457 (2020) 228059.

  PDF下载

 • 11.Feng Zan+, Yao Yao+, Serguei V. Savilov, Eugenia Suslova, Hui Xia*, "Layered-tunnel structured cathode for high performance sodium-ion batteries" Functional Materials Letters 13 (2020) 2051016

  PDF下载

 • 12.Bo Liu, Shuo Sun, Ruyue Jia, Hongshen Zhang, Xiaohui Zhu, Chengguang Zhang, Jing Xu, Teng Zhai*, Hui Xia*, "Oxygen‐Deficient Homo‐Interface toward Exciting Boost of Pseudocapacitance", Advanced Functional Materials 30 (2020) 1909546

  PDF下载

 • 13.Feng Zan+, Nawishta Jabeen, Wen Xiong, Ahmad Hussain, Yadong Wang, Hui Xia*, "SnO2/Fe2O3 hybrid nanofibers as high performance anodes for lithium-ion batteriesNanotechnology 31 (2020) 185402.

  PDF下载

Copyright © 南京理工大学纳米能源材料实验室 All Rights Reserved. 苏ICP备17020934号-1