• 1.Mei Yang*, Xiaoqing Chang, Liuqi Wang, Xingyu Wang, Mengyan Gu, Hao Huang, Lingyu Tang, Yiren Zhong, Hui Xia*, " Interface Modulation of Metal Sulfide Anodes for Long-Cycle-Life Sodium-Ion Batteries", Advanced Materials(2023)  https://doi.org/10.1002/adma.202208705

  PDF下载

 • 2.Qiuying Xia, Feng Zan, Qianyu Zhang*, Wei Liu, Qichanghao Li, Yan He, Jingyi Hua, Jiahao Liu, Jing Xu*, Jinshi Wang, Chuanzhi Wu, Hui Xia*, "All‐Solid‐State Thin Film Lithium/Lithium‐Ion Microbatteries for Powering the Internet of Things", Advanced Materials 35 (2023) 2200538.

  PDF下载

 • 3.Alexander N Ulyanov*, Konstantin I Maslakov, Serguei V Savilov, Hui Xia, Sergey M Aldoshin, "Electronic structure of oxidized nitrogen-doped graphene nanoflakes. Temperature dependence of paramagnetic response, aging and thermocycling", Materials Science and Engineering: B 287 (2023) 116119.

  PDF下载

 • 4.Fiaz Hussain, Pengcheng Yu, Jinlong Zhu, Hui Xia*, Yusheng Zhao*, Wei Xia*, "Theoretical Prediction of Spinel Na2InxSc0.666−xCl4 and Rock-Salt Na3In1−xScxCl6 Superionic Conductors for All-Solid-State Sodium-Ion Batteries", Advanced Theorty Simulations 6 (2023) 2200569.

  PDF下载

 • 5.Li-Ming Wan, Qiu-Ying Xia, Jiang-Hua Wu, Jing Liu, Zheng-Yi Shi, Si Lan, Teng Zhai*, Serguei V Savilov, Sergey M Aldoshin, Hui Xia*,"Stabilizing charge storage of Fe2O3-based electrode via phosphate ion functionalization for long cycling life", Rare Metals 42 (2022) 39.

  PDF下载

Copyright © 南京理工大学纳米能源材料实验室 All Rights Reserved. 苏ICP备17020934号-1