• 1.Shuo Sun, Zhen Han, Wei Liu, Qiuying Xia, Liang Xue, Xincheng Lei, Teng Zhai*, Dong Su*, Hui Xia*, "Lattice pinning in MoO3 via coherent interface with stabilized Li+ intercalation", Nature Communications 14 (2023) 6662

  PDF下载

 • 2.Yingying Chen, Bo Ouyang, Xianbiao Li, Wei Liu, Bowen Yang, Peixiang Ning, Qiuying Xia, Feng Zan, Erjun Kan, Jing Xu*, Hui Xia*, "Gradient Nitrogen Doping in the Garnet Electrolyte for Highly Efficient Solid-State-Electrolyte/Li Interface by N2 Plasma", ACS Applied Materials & Interfaces, 15 (2023) 44962-44973

  PDF下载

 • 3.Qiuying Xia, Yu Cai, Wei Liu, Jinshi Wang, Chuanzhi Wu, Feng Zan, Jing Xu, Hui Xia*, "Direct Recycling of All-Solid-State Thin Film Lithium Batteries with Lithium Anode Failure", ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA, 39 (2023) 2212051

  PDF下载

 • 4.Qiuying Xia, Jinshi Wang, Yu Cai, Wei Liu, Chuanzhi Wu, Yifei Guo, Feng Zan, Jing Xu, Hui Xia*, "High-performance all-solid-state thin-film lithium microbatteries based on wet-chemistry-prepared 3D CuO electrodes", Journal of Solid State Electrochemistry, 27 (2023) 3375-3382

  PDF下载

 • 5.Mingzhe Chen*, Limin Zhou, Tong Wang, Hui Xia*, Hua‐Kun Liu, Shi‐Xue Dou, Shulei Chou*, "Nitrogen as an anionic center/dopant for next‐generation high‐performance lithium/sodium‐ion battery electrodes: key scientific issues, challenges and perspectives", Advanced Functional Materials 33 (2023) 2214786

  PDF下载

 • 6.Mei Yang*, Xiaoqing Chang, Liuqi Wang, Xingyu Wang, Mengyan Gu, Hao Huang, Lingyu Tang, Yiren Zhong, Hui Xia*, " Interface Modulation of Metal Sulfide Anodes for Long-Cycle-Life Sodium-Ion Batteries", Advanced Materials 35 (2023)  2208705

  PDF下载

 • 7.Qiuying Xia+, Feng Zan+, Qianyu Zhang*, Wei Liu, Qichanghao Li, Yan He, Jingyi Hua, Jiahao Liu, Jing Xu*, Jinshi Wang, Chuanzhi Wu, Hui Xia*, "All‐Solid‐State Thin Film Lithium/Lithium‐Ion Microbatteries for Powering the Internet of Things", Advanced Materials 35 (2023) 2200538.

  PDF下载

 • 8.Alexander N Ulyanov*, Konstantin I Maslakov, Serguei V Savilov, Hui Xia, Sergey M Aldoshin, "Electronic structure of oxidized nitrogen-doped graphene nanoflakes. Temperature dependence of paramagnetic response, aging and thermocycling", Materials Science and Engineering: B 287 (2023) 116119.

  PDF下载

 • 9.Fiaz Hussain, Pengcheng Yu, Jinlong Zhu, Hui Xia*, Yusheng Zhao*, Wei Xia*, "Theoretical Prediction of Spinel Na2InxSc0.666−xCl4 and Rock-Salt Na3In1−xScxCl6 Superionic Conductors for All-Solid-State Sodium-Ion Batteries", Advanced Theorty Simulations 6 (2023) 2200569.

  PDF下载

 • 10.Li-Ming Wan, Qiu-Ying Xia, Jiang-Hua Wu, Jing Liu, Zheng-Yi Shi, Si Lan, Teng Zhai*, Serguei V Savilov, Sergey M Aldoshin, Hui Xia*,"Stabilizing charge storage of Fe2O3-based electrode via phosphate ion functionalization for long cycling life", Rare Metals 42 (2023) 39-46

  PDF下载

Copyright © 南京理工大学纳米能源材料实验室 All Rights Reserved. 苏ICP备17020934号-1