• 1.Qiubo Guo, Yifan Ma, Tingting Chen, Qiuying Xia, Mei Yang, Hui Xia*, Yan Yu*, "Cobalt Sulfide Quantum Dot Embedded N/S-Doped Carbon Nanosheets with Superior Reversibility and Rate Capability for Sodium-Ion Batteries", ACS Nano 11 (2017) 12658.

  PDF下载

 • 2.Qiuying Xia, Hai Yang, Min Wang, Mei Yang, Qiubo Guo, Liming Wan, Hui Xia*, Yan Yu*, "High Energy and High Power Lithium-Ion Capacitors Based on Boron and Nitrogen Dual-Doped 3D Carbon Nanofibers as Both Cathode and Anode", Advanced Energy Materials 7 (2017) 1701336.

  PDF下载

 • 3.Nawishta Jabeen, Ahmad Hussain, Qiuying Xia, Shuo Sun, Junwu Zhu*, Hui Xia*, "High-Performance 2.6 V Aqueous Asymmetric Supercapacitors based on In Situ Formed Na0.5MnO2 Nanosheet Assembled Nanowall Arrays", Advanced Materials 29 (2017) 1700804.

  PDF下载

 • 4.Haochen Lu, Qiubo Guo, Feng Zan*, Hui Xia*, "Bi2S3 nanoparticles anchored on graphene nanosheets with superior electrochemical performance for supercapacitors", Materials Research Bulletin 96 (2017) 471.

  PDF下载

 • 5.Xiaohui Zhu, S. Savut Jan, Feng Zan*, Yadong Wang, Hui Xia * ,"Hierarchically branched TiO2@SnO 2 nanofibers as high performance anodes for lithium-ion batteries", Materials Research Bulletin 96 (2017) 405.

  PDF下载

 • 6.Jizi Liu+, Qiuying Xia+, Yadong Wang, Hui Xia*, "Mesoporous ZnCo2O4-ZnO hybrid nanotube arrays as advanced anodes for lithium-ion batteries", Materials Letters 220 (2017),193.

  PDF下载

 • 7.Yan Zhong, Yifan Ma, Qiubo Guo, Jiaqi Liu, Yadong Wang, Mei Yang*, Hui Xia*, "Controllable Synthesis of TiO2@Fe2O3 Core-Shell Nanotube Arrays with Double-Wall Coating as Superb Lithium-Ion Battery Anodes", Scientific Reports 7 (2017) 40927.

  PDF下载

 • 8.Yiben Shao, Jili Yue*, Shuo Sun, Hui Xia*, "Facile Synthesis of FeS2 Quantum‐Dots/Functionalized Graphene‐Sheet Composites as Advanced Anode Material for Sodium‐ion Batteries", Chinese Journal of Chemistry 35 (2017), 73.

  PDF下载

 • 9.Yang Li, Jing Xu*, Tao Feng, Qiaofeng Yao,Jianping Xie, Hui Xia*, "Fe2O3 Nanoneedles on Ultrafine Nickel Nanotube Arrays as Efficient Anode for High-Performance Asymmetric Supercapacitors", Advanced Functional Materials 27 (2017) 1606728.

  PDF下载

 • 10.Xiangyu Zhao*, Zhigang Zhao, Meng Yang, Hui Xia*, Tingting Yu, Xiaodong Shen,"Developing Polymer Cathode Material for the Chloride Ion Battery", ACS Applied Materials & Interfaces 9 (2017) 2535.

  PDF下载

 • 11.Dewei Rao, Lingyan Zhang, Zhaoshun Meng, Xirui Zhang, Yunhui Wang, Guanjun Qiao, Xian qian Shen*, Hui Xia*, Jiehua Liu, Ruifeng Lu*, "Ultrahigh energy storage and ultrafast ion diffusion in borophene-based anodes for rechargeable metal ion batteries", Journal of Materials Chemistry A 5 (2017) 2328 .

  PDF下载

 • 12.Tingting Chen, Yifan Ma, Qiubo Guo, Mei Yang*, Hui Xia*, "A facile sol–gel route to prepare functional graphene nanosheets anchored with homogeneous cobalt sulfide nanoparticles as superb sodium-ion anodes", Journal of Materials Chemistry A 5 (2017) 3179.

  PDF下载

 • 13.Ruyue Jia, Feng Zhu, Shuo Sun, Teng Zhai*, Hui Xia*, "Dual support ensuring high-energy supercapacitors via high-performance NiCo2S4@Fe2O3 anode and working potential enlarged MnO2 cathode", Journal of Power Sources 341 (2017) 427.

  PDF下载

 • 14.Teng Zhai, Liming Wan, Shuo Sun, Qi Chen, Jiao Sun, Qiuying Xia, Hui Xia*, "Phosphate Ion Functionalized Co3O4 Ultrathin Nanosheets with Greatly Improved Surface Reactivity for High Performance Pseudocapacitors", Advanced Materials 29 (2017) 1604167.

  PDF下载

Copyright © 南京理工大学纳米能源材料实验室 All Rights Reserved. 苏ICP备17020934号-1